Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

,
Małopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
foto
Statut
Skład Zarządu
Zostań członkiem wspierającym
Lista członków wspierających
foto
Strona główna Aktualności O nas Linki, pobieranie, galerie zdjęć Kontakt

Statut
Małopolskiego Stowarzyszenia Pilotów WycieczekRozdział I
Postanowienia ogólne§ 1

"Małopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek", zwane w skrócie Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. Ust. z 2001 r., nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3
 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji
  o podobnych celach działania na zasadach pełnej autonomii.

§ 4
 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

 3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe-oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.Rozdział II
Cele i sposoby działania§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integracja środowiska pilotów wycieczek w woj. małopolskim,

 2. Działanie na rzecz podniesienie rangi zawodu pilota,

 3. Troska o poprawę warunków pracy pilotów obsługujących imprezy turystyczne,

 4. Podnoszenie kwalifikacji pilotów, doskonalenie umiejętności,

 5. Poprawa jakości i kultury obsługi imprez turystycznych, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym
  w turystyce,

 6. Popularyzacja problematyki pilotażu w społeczeństwie. Reprezentowanie interesów pilotów wobec administracji rządowej i samorządowej oraz branży turystycznej,

 7. nawiązywanie współpracy z organizacjami o podobnych celach działania w Polsce i na świecie.


§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi problematyka pilotów wycieczek,

 2. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,

 3. Inicjowanie działalności naukowej i badawczej dotyczącej pilotów,

 4. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,

 5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,

 6. Organizowanie odczytów, konferencji, zebrań dyskusyjnych i szkoleń,

 7. Występowanie do odpowiednich instytucji z postulatami i wnioskami,

 8. Udzielanie w miarę możliwości pomocy członkom Stowarzyszenia w uzyskaniu pracy odpowiedniej do ich kwalifikacji,

 9. Pozyskiwanie sponsorów.


§ 9
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.

 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki§ 10
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.


§ 11
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która wykonuje (lub wykonywała) funkcje pilota wycieczek lub zajmująca się czynnie kształceniem pilotów wycieczek.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.


§ 12
 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd lub Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji w terminie 30 dni od daty łożenia deklaracji.

 2. W przypadku negatywnej decyzji w terminie 14 od daty otrzymania decyzji osoba składająca deklarację, ma prawo odwołania się do najbliższego walnego Zebrania członków.

 3. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego oddziału terenowego.


§ 13
 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

  2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

  3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu
   z listy członków,

  4. korzystanie z majątku stowarzyszenia.

 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

  3. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.


§ 14
 1. Członek wspierający ma prawo do:

  1. głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia,

  2. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu
   z listy członków.

 2. Członek wspierający ma obowiązek:

  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,

  3. materialnego wspierania w zadeklarowanej wysokości działalności Stowarzyszenia.


§ 15
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

 4. Decyzje o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia powiadamiając na piśmie zainteresowanego i pozostałych członków. W terminie 14 dni od otrzymania decyzji zainteresowana osoba ma prawo odwołania się pisemnie od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia§ 16
 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

  2. Zarząd Stowarzyszenia,

  3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.


§ 17
 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia /Oddziału Stowarzyszenia/ i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia /Oddziału Stowarzyszenia/ trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.


§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym,
że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.

§ 19
 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały Stowarzyszenia.

 2. Do powołania Oddziału Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.

 3. Tworząc Oddział Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

 4. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia,

  2. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia,

  3. Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia.


§ 20
 1. Kadencja Zarządu Oddziału Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa
  3 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Stowarzyszenia
  w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków obecnych.

 2. Członkowie wybrani do władz Oddziału Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.


§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia Oddziału w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.Walne Zebranie Członków


§ 22
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

§ 23
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca.

 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 4. Obradami kieruje Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz, członek

 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród członków Stowarzyszenia.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd Stowarzyszenia, a także na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub większości Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia albo 1/3 członków Stowarzyszenia.

 7. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

 8. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w wymaganym terminie, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia
  o nie zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd.

 9. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 24

Prawidłowo zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne podejmować prawomocne uchwały bez względu na ilość przybyłych członków. Zapadają one zwykła większością głosów z wyjątkiem zastrzeżeń § 51.

§ 25
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w szczególności należy:

  1. uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

  2. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

  3. wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia,

  4. ustalanie długofalowych programów działania Stowarzyszenia,

  5. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy na podstawie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

  6. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu podziału składek między Oddziałami Stowarzyszenia i Zarządem Stowarzyszenia,

  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  8. Rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu Stowarzyszenia dotyczące skreśleń ze Stowarzyszenia.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.Zarząd Główny


§ 27
 1. Zarząd Stowarzyszenia jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

 2. Walne Zebraniu Członków Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów wybiera Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszeni i pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszeni,

 3. Zarząd Stowarzyszeni składa się z czterech do siedmiu członków w tym Przewodniczący Zarządu.

 4. Osobą uprawnioną do reprezentowania Zarządu Stowarzyszenia jest Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego członek Zarządu Stowarzyszenia.

 5. Zasady działania Zarządu Stowarzyszenia ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia
  i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 10 razy w roku.

 7. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej

  3 członków Zarządu. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

 8. Zarząd Stowarzyszenia może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków na skutek nie udzielenia mu absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek, większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 28
 1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

  4. ustalenie budżetu Stowarzyszenia,

  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

  6. podejmowanie decyzji finansowych w ramach zwykłego zarządu,

  7. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

  8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania z listy członków,

  9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

  10. opracowywanie regulaminów przewidzianych w statucie, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,

  11. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

  12. koordynowanie działalności jednostek terenowych,

  13. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna
   z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

  14. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,

  15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych
   w §42, ust.1 pkt. 6,

  16. określanie zadań bieżących Stowarzyszenia.

 2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Stowarzyszenia powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.Główna Komisja Rewizyjna


§ 29
 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest wybierana na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,

 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków,
  w tym z Przewodniczącego

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym oddziałów (kontrola musi być przeprowadzona raz w roku),

 2. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia
  w terminie określonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Komisji. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 31
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie
  i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 32

Główna Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zebranie Członków przez nie udzielenie jej absolutorium.Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze§ 33
 1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Stowarzyszenia powołuje oddziały,
  wg zasad określonych w § 6 i § 19, ust. 2 i 3.

 2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

  1. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania,

  2. złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 34

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są odpowiednio, władze określone w § 19, ust. 4.

§ 35
 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 36

Do zadań zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalanie programu działania oddziału,

 2. wybór i odwoływanie władz oddziału,

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

§ 37

W zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,

 2. z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 38

W sprawach dotyczących zwoływania i obrad Walnego Zebrania członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy paragrafów 23, 24, 25, 26 statutu.Zarząd Oddziału


§ 39

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania.

§ 40
 1. Zarząd oddziału jest wybierany na Walnym Zebraniu Członków Oddziału, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych oddziału uprawnionych do głosowania (kworum).

 2. Zarząd Oddziału składa się z trzech do pięciu członków, w tym z: Przewodniczącego.

 3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 10 razy w roku.

 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek większości członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

 5. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu Oddziału. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

§ 41
 1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

  2. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

  4. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,

  5. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich wykluczenie z powodu naruszenia zasad określonych w §15, pkt. 3 i 4.

  6. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

  7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu.

§ 42

Zarząd Oddziału może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków Oddziału na skutek nie udzielenia mu absolutorium.

§ 43

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy
i zatwierdzone przez walne Zebranie Członków Oddziału.Komisja Rewizyjna Oddziału


§ 44
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału jest wybierana na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym większością głosów.

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków w tym z przewodniczącego.

 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają większością głosów przy obecności co najmniej
  2 członków Komisji. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.


§ 45

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu Oddziału, kontrola musi być przeprowadzona przynajmniej raz w roku,

 2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału, w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału
  w terminie ustalonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Oddziału,

 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

 7. współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia.


§ 46

W przypadkach określonych w § 45 pkt. 3 Walne Zebranie Członków Oddziału oraz posiedzenie Zarządu Oddziału winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 47
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie
  i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału

 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądania od członków i władz Oddziału wszystkich
  szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział VI
Majątek i fundusze§ 48

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze.

§ 49
 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie,

  2. darowizny, zapisy i spadki,

  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody
   z  majątku Stowarzyszenia),

  4. dotacje.

 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.

 3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Główny w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 50

Dla ważności oświadczenia woli jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest zgodne współdziałanie 2 członków Zarządu w Stowarzyszenia w tym Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia§ 51
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.Valid XHTML 1.0 Transitional